<<< Saturnin 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> 1984

Krysař | Viktor Dyk

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma

Základní lidské hodnosti, příběh práce krysaře

Motiv

Povrchnost, nelidskost, přetvářka, milostné motivy, lidská odlišnost, hamižnost, honba za vlastním prospěchem

Časoprostor

Hameln poblíž Hannoveru v Německu, původní pověst se datuje do 13. století. V díle se neobjevuje ani náznak časového vymezení děje.

Kompoziční výstavba

Chronologický postup, členěno na kapitoly, na konci knihy je zřetelná gradace.

Literární druh a žánr

Lit. druh: epika -

Lit. žánr: novela (= střední prozaický epický žánr, děj se odehrává obvykle v krátkém časovém úseku, s omezeným počtem postav a minimálními odbočkami od hlavního děje, děj spěje k překvapivému konci.)

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Er-forma

Vševědoucí vypraveč (= rozebírá a sleduje jednání všech postav, stojí „nad“ příběhem)

Postava/Y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Přímá řeč

„Sbohem, Jörgene. Není ti pomoci,“ řekl posléze

Nepřímá řeč

Říkají, že se tak děje těm, kdo odevzdaně a trpělivě čekají.

Typy promluv

Dialogy

Monology

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Spisovná čeština, dramatická dikce, stavba věty vytvářející rytmus, absence mezivětí, ekonomické navazování vět, které obsahují pouze podstatné části rozhovoru a děje, absence, paralelismus, prostá konstatování, substantiva bez epitet.

Opakování, pro zvýšení naléhavosti děje.

„Zab mne, zab mne! Nechci jeho dítě! Nechci je, nechci je!“

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Personifikace

tělo žádalo, květ šeptá, úsvit přicházel

Inverze slovosledu

“…Nikdy jsem nepískal plným dechem; byl to vždy tlumený zvuk. Kdybych pískal plně, ne pouze krysy šly by za

mnou.“

Řečnická otázka

Rybář hleděl tupě a nechápavě; co mu chtěl krysař?

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Krysař vyšel 1915, časopisecky vycházel už v letech 1911–12 v čas. Lumír pod názvem Pravdivý příběh.

V díle se odráží novoklasicistní směřování pozdního Dykova díla, ale jsou zde patrny rovněž prvky romantismu, který byl Dykovi rovněž blízký.

Prvky novoklasicismu = téma z minulosti (pověst ze 13. století), nejde o přesné zachycení doby, ale zpodobení nadčasových rysů osudu člověka ve světě, sevřené, neosobní vyprávění; krysař je osamělý, hrdý individualista; jazyk je knižní a střídmý – maximum účinku; nejenom tragický konec, ale i naděje; jádro sdělení je často předsunuto; opakování, náznaky, zámlky; tajemná atmosféra; autor do novely promítl svoje zklamání ze světa – všichni jsou sobečtí

Dále se zde vyskytuje symbolismus

píšťala - symbol moci

krysy - přetvářka, společenská špína

sedmihradské králoství - splňené sny, ráj

dítě - nevinnost

Sepp Jörgen - čistá lidská duše

dítě a blázen - jediní obyvatelé bez rozumu

Literární/obecně kulturní Kontext

· Doba první světové války a následného rozpadu Rakousko-Uherska, který sebou přinesl i vznik samostatné Československé republiky (28. 10. 1918)

V próze se v tomto období projevoval expresionismus, který je charakterizován únikem od reality ke snění. Tvořili zde autoři jako například Klíma či Weiner.

Jedná se o období anarchistických buřičů.

Anarchističtí buřiči

Další autoři: