<<< Kytice 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Proměna

Malý princ

Malý Princ | Saint-Eexupéry

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.část

Téma a motiv

Téma

střet dětského světa se světem dospělých

Motiv

Láska, síla přátelství, střet dětského světa se světem dospělých, havárie, písek, kresby (hroznýš, beránek), nespokojenost s kresbami, zvědavost, podstatné a nepodstatné věci v životě, nedůvěra, lenost, pýcha, hvězdy, utěšování, špatné vlastnosti dospělých (lakota, alkoholismus,…), zamyšlení nad pravými hodnotami lidského života, seznámení, životní moudrost, pravidla, zodpovědnost…

Časoprostor

Přesné období není uvedeno, děj se odehrává po dobu 8 dní, na jednotlivých planetkách, celkem je jich 7. Autor příběh vypráví po 6 letech od doby, kdy se princ vrátil na svou planetku.

Kompoziční výstavba

Začátek a konec jsou psané chronologicky, vyprávění malého prince jsou psána retrospektivně – vzpomíná, vrací se do minulosti. 27 římsky očíslovaných, nepojmenovaných kapitol. Autor si knihu sám ilustroval. Na začátku je věnování jeho příteli Leónu Werthovi.

Literární druh a žánr

Lit. druh - Epika (próza)

Lit žánr - Román (filozofický, pohádkový příběh)

II. část

Vypraveč/Lyrický subjekt

Vypravěčem je pilot, reprezentuje autora.

ich-forma - na začátku a na konci

er-forma - použita při popisu Malého prince a jeho činů

Postava/y

Hlavní
Vedlejší

Vyprávěcí způsoby

Často přímá řeč

Dodal ještě: „Víš … moje květina … jsem za ni zodpovědný! Je tak slaboučká! A tak naivní. Má jen čtyři maličké trny, aby ji chránily proti světu…“

Nevlastní nepřímá řeč, pokaždé, když malý princ opouští planetku

Lítostivě si povzdechl a řekl si ještě: Je to jediný člověk, s kterým bych se mohl spřátelit. Ale jeho planeta je opravdu moc malá. Není tam místo pro dva…

Typy promluv

Vnitřní monology

“Dospělí jsou hrozně zvláštní, pomyslel si cestou malý princ.”

Nebo když přemýšlí o své květině.

Dialogy, které vedou často k zamyšlení

„Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“

„Ano, jistě,“ řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlny v písku ve svitu měsíce.

„Poušť je krásná…,“ dodal.

III. část

Jazykové Prostředky

Spisovný jazyk

Zdrobněliny

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Metafora

“stará opuštěná skořápka”

Přirovnání

“klesl pomalu, jako padá strom”

Personifikace

“hvězdy se tiše smějí”, “studna zpívá”, “vítr spí”

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Antoine de Saint-Exupéry

1900 - 1944 Francouzský prozaik 20. století, publicista, letec na dálkových tratích a válečný pilot. Narodil se v Lyonu, pocházel z aristokratické rodiny. Přesné datum úmrtí není známo, pravděpodobně byl sestřelen během 2. světové války ve Středomoří. Od dětství projevoval literární a výtvarné nadání, také zájem o letectví. Nedokončil studium na Akademii výtvarných umění.

Později složil zkoušku z civilního letectví, pracoval u různých leteckých společností, létal do Afriky i Ameriky. Přežil 2 havárie. Na začátku 2. světové války odešel do USA, kde se stal průzkumným letcem. Z letu nad Korsikou se nevrátil.

Mezi jeho díla patří:

Jsou to letecké romány na pomezí reportáže a dokumentu. Zachycují osobní zážitky z vlastního ohrožení života.

Citadela – posmrtně vydaná esejistická kniha

Literární/obecně kulturní context

Meziválečná literatura 1. polovina 20. století

První světová válka způsobila v celé Evropě hluboký společenský i duchovní otřes. Výraznou stopu zanechala zákonitě i v literatuře. Zobrazování válečné tématiky si kladlo za cíl vylíčit válečné hrůzy a varovat před tím, aby se taková situace už nikdy neopakovala. Politická situace – na kontinentu probíhá vlna revolucí, rozšiřování fašismu, souboj demokracie a totalitních režimů, světová hospodářská krize, mnoho lidí přichází o práci.

Autor spadá do tradičního proudu francouzského realismu.

  1. světová válka se výrazným způsobem odrazila v tvorbě světových autorů. Převažují realistické, často autobiografické prožitky hrůz z válečných bojišť. Zachycení psychických proměn hrdinů, vlastenecké prvky, sílící nenávist k jakýmkoli projevům války. Autoři podávají reálné, věcné a pravdivé zobrazení skutečnosti – jsou objektivní, realitu nijak nezkreslují. V dílech typizace = vystupují určité typy lidí.

Do tohoto proudu spadá dále: Henri Barbusse (FR) - Oheň Romain Rolland (FR) - Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije

Zároveň jsou zde autoři tzv. ztracené generace (= generačně blízká skupina amerických básníků a prozaiků, kteří začali tvořit ve 20. letech)

20. století

Myšlení prozaiků a básníků této skupiny bylo ovlivněno zážitkem z 1. světové války, pocitem neschopnosti zařadit se zpět do obyčejného života. Základní téma literárních děl této generace je skepse, zklamání, rozpad lidských a sociálních hodnot a hledání východiska v útěku do přírody nebo kultury. Hlavními hrdiny bývají lidé ztracení v labyrintu světa, obvykle rozvrácené, silně citově založené osoby, které nemohou najít pevný bod ve svém životě. Pojem ztracená generace zavedla Gertruda Steinová. Další autoři: