<<< Obraz Doriana Graye 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Revizor

Na Západní Frontě Klid | Erich Maria Remarque

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma

Krutost války

Motiv

Solidarita, obětavost, rodina, přátelství, bolest, smrt

Časoprostor

Západní fronta ve Francii během 1. sv. války.

Kompoziční výstavba

Kniha má 183 stran a má 14 kapitol. Děj je sestaven chronologicky a většina děje se odehrává v přítomnosti. Ovšem román není souvislým epickým vypravováním.

Literární druh a žánr

Lit. druh: epika (=je druh literatury, která má děj, příběh i časové trvání)

Lit. forma: próza (=jedná se o formu, která je nerýmovaná. Jde tedy o prostou komunikaci, která se skládá z vět.)

Lit. žánr: válečný historický román (=je prozaický epický literární žánr, který může být smyšlený, ale i autobiografický neboli takový, který vychází z vlastních prožitků.

II. část

Vypravěč/lyrický subject

V tomto díle je vypravěč, který je součástí příběhu. Autor se zde ztotožňuje s hlavním hrdinou.

Ich-forma – valná většina díla je napsána touto formou.

Er-forma – zpráva o Pavlově smrti na konci

Postavy

Hlavní

Vyporávěcí způsoby

Typy promluv

Dialogy

např. rozhovory vojáků

Vnitřní monology

především při úvahových částech hlavního hrdiny

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Hovorové výrazy

“brajgl”, “švindl”, “palice”

Spisovný jazyk, úvahové prvky, které jsou psané v ich formě.

Mnoho úvahových pasáží. Objevuje se i sugesce, především v částech, kde dochází k líčení hrůz z války, umírání lidí i zvířat. V románu najdeme i naturalistické prvky (př.: Vedle mne běží nějaký svobodník. Cosi mu utrhlo hlavu, ale běží ještě pár kroků, ačkoliv mu z krku tryská krev jako fontána.)

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Metafora (= přenesení významu na základě vnější podobnosti.),

Ironie (= literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštní, často humorný účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného, než skutečně míní: může přehánět, zastírat nebo říkat přímý opak.)

př.: již v názvu knihy Na západní frontě klid

Literárněhistorický konext

E.M.Remarque typický představitel “ztracené generace”, jeho dílo je zaměřeno antimilitaristicky a protifašisticky a vychází z autorových vlastních zážitků z války. K nejznámějším patří romány Na západní frontě klid (volně navazuje Cesta zpátky), Tři kamarádi a Nebe nezná vyvolených.

Literární/obecně kulturní context

Po 1. světové válce se objevuje touha po světě bez konfliktů. Začínají se rýsovat 2 budoucí mocnosti SSSR a USA. Ve 20. až 30. letech začínají vznikat totalitní hnutí (fašismus, komunismus). Na konci dvacátých let došlo ke světové hospodářské krizi.

Ernest Hemingway – Komu zvoní hrana Děj románu se odehrává vetřech dnech, které prožije na straně republikánů americký dobrovolník Robert Jordán. Ten představuje typického hrdinu Hemingwayových příběhů. Je mužný, odhodlaný položit život. Význam však nemá jeho smrt, ale to, pro co zemřel.

Bertold Brecht – Matka Kuráž Příběh markytánky, zvané Matka Kuráž, a jejích dětí, pro které třicetiletá válka znamená život, ale zároveň i smrt. Až do samého konce hry Kuráž nepochopí, že válka je jejím nepřítelem.

Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby příběh Nicka Carrawaye, který opustí středozápad na jaře roku 1922 se vydává do New Yorku. Carraway hledá svou vlastní verzi amerického snu a usadí se nedaleko domu záhadného a časté večírky pořádajícího Jaye Gatsbyho a také kousek od své sestřenice Daisy a jejího záletného manžela s modrou krví Toma Buchanana.

Období

Světová literatura mezi válkami - meziválečná literatura

Literatura se rozštěpila na několik směrů. Vzniklo několik samostatných směrů. V tomto období nastává tzv. moderna, která se zaměřuje na jedince a jeho vnitřní svět, ale také na jazyk. V 1.pol.20.století se prohlubuje rozpor mezi tradiční tvorbou a experimentální tvorbou.

Znaky:

  1. obava před fašismem
  2. obava z další světové války
  3. obraz dělnického hnutí ve 20.letech,tzv. proletářská literatura
  4. ovlivněno VŘSR, Ruskem, komunismem

vznik nových uměleckých směrů: