<<< Na Západní Frontě Klid 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Saturnin

Revizor | Nikolaj Vasilivejič Gogol

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.část

Téma a motiv

Téma

Korupce v Rusku

Motiv

Lež, poštovní tajemství, mazanost, úplatky, podvod, manipulace.

Časoprostor

Děj se odehrává v časovém úseku 24hodin v ruském provinčním městečku.

Kompoziční výstavba

Chronologická, kniha obsahuje pět jednání.

Expozice – Hrdinové příběhu získávají informaci o příchodu revizora. Začíná debata na téma, jak si má každý uklidit na svém písečku.

Kolize – Zjištění, že revizor je již delší dobu ve městě, neklid, snaha získat si revizora.

Krize – Vyvrcholením hry je ve své podstatě zvrat děje na konci hry

Peripetie – Z dopisu, který údajný revizor poslal známému se hrdinové dovídají jeho pravou identitu. Chvíli na to je jim ohlášen příchod skutečného revizora

Závěr – V závěru se již žádné dovysvětlení nevyskytuje. V posledním výstupu oznamuje četník příjezd úředníka na zvláštní rozkaz z Petěrburgu. Z pohledu postav by se mohlo jednat o konec tragický, nicméně tohle jsou už pouze nejpravděpodobnější spekulace, protože hra v tento moment končí

Literární druh a žánr

Lit. druh: drama (= Příběh se vypráví pomocí dialogů a monologů.)

Lit. žánr: komedie (= Literární nebo dramatický útvar, který vždy skončí šťastně)

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Er-forma

Postavy

Postavy se v tomto díle staly prototypem i pojmenováním pro styl chování.

Vyporávěcí způsoby

Vypravování

Typy promluv

Hra je aložena na svěžích dialozích přímo odposlouchaných ze života (přímá řeč bez uvozovek, scénické poznámky).

Dialogy (= rozhovor dvou nebo více osob)

Monology (= je promluva sama k sobě – to, co si člověk říká pro sebe)

III. část

Jazykové prostředky

Komedie o pěti dějstvích (divadelní hra).

Obsah dialogů vtipně vystihuje charakter a myšlení protagonistů. Slova jsou

stylově neutrální i zabarvená

„mrcha“, „křupan“, „husa“

Přirovnání

„zavřu tě, až budeš černý“

Metafora

„v žilách oheň, mráz“

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Metafora (= Obrazné pojmenování založené na vnější podobnosti).

Přirovnání (= Podobá se metafoře, ale je snadněji rozeznatelné, díky příslovci jak, jako)

Tropy (= Obrazné pojmenování založené na pozměnění významu slov.)

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Poměry v Rusku, které chtěl čtenářům přiblížit. Tématem je zobrazené křivé tváře maloměstského života.

Hra je výsledkem dlouholetého autorova úsilí, kdy chtěl shrnout vše špatné v Rusku a současně se tomu vysmát. Dílo je satiricky zaměřeno proti úplatkářství.

V době svého prvního uvedení zcela zbořila veškerá pravidla tehdejšího divadla. Ve hře není jediná kladná postava a o “povinné” milostné zápletce také nemůže být řeč.

Dílo Revizor vzniklo ve druhé fázi autorova spisovatelského období, a to v té době, kdy tíhnul k realismu.

N.V.Gogol byl představitel literatury mezi realismem a romantismem. Jeho tvorba se dělí na dvě období.

První období - uchyloval se k romantismu, zde vznikly díla, jako např: Večery na samotě u Dikaňky, Taras Bulba.

Druhé období – tíhnul spíše k realismu. Jeho tvorba byla pod vlivem evropských realistů, takže se z něj stal realista. Sem řadíme díla: Mrtvé duše, Revizor

Literární/obecně kulturní context

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Významný ruský prozaik a dramatik, narodil se v roce 1809, pocházel z Ukrajiny, z rodiny statkáře. Jeho otec měl kulturní zájmy, psal komedie. Literární nadání po něm Gogol zdědil. Gogol vystudoval gymnázium a odcestoval do Petrohradu. Obdivoval Puškina a chtěl být svému národu prospěšný. 

Od roku 1831 začal psát své osobité prózy. Spojením grotesknosti a ironičnosti s osudovou tragikou hrdinů povídek navázal Gogol na Puškina a ovlivnil Dostojevského. Gogol odsuzoval společnost složenou z chladných, malicherných, všedních povah. Jeho ideálem byla mravně dokonalá společnost. 

Století: přelom 1. a 2. Poloviny 19. století

Umělecký směr a proud: ruský realismus

Znaky:

Zástupci tohoto směru:

Autoři v této době se zabývali především hlubšími analýzy člověka, což bylo málo čtivé pro čtenáře, jdoucí po zápletce.

Mezinárodní politika vedla k pokusům o ovládnutí středozemního moře a k získání lepších podmínek pro obchod. To vedlo ke konfliktům především s Osmanskou říší (Krymská válka v 50. létech). Kvůli angažovanosti Sardinie, Anglie a Francie bylo Rusko poraženo.

Porážka vedla v Rusku k tomu, že si konečně uvědomili nutnost reforem. Došlo i ke změně na trůnu – Mikuláše vystřídal Alexandr. Ten roku 1861 zrušil nevolnictví a změnil soudnictví tím, že zbavil šlechtu práva rozhodovat spory, čímž zajistil nezávislost. Provedl také decentralizaci státní správy.

Tyto reformy vykročily správným směrem. Chyběla ale ústava a samoděržavní systém byl v podstatě zachován. Monopol na všechny úřady měla šlechta, car mohl svévolně rozhodovat o všem.

5 autorů a díla té doby:

Ivan A. Gončarov – Oblomov (pojednává o marném boji s leností, pasivností a nerozhodností. I když už to vypadá, že hlavní hrdina Oblomov tento boj vyhrává, stejně se ke konci vrací zpět do svých starých kolejí. Také zde autor naznačuje, že výchova šlechtických dětí v Rusku není správná spolu s kritikou nevolnického systému. Na důkaz Oblomovy lenosti je kniha napsána tak, že první pětina knížky je o tom, jak jenom stále usíná a odbíjí návštěvy.)

Ivan Sergejevič Turgeněv – Otcové a děti (student-nihilista (nihilismus = moderní způsob myšlení v tehdejším Rusku) Bazarov. Se svým mladším přítelem Arkadijem se vydává na cestu k rodičům. Nejdříve u Arkadijových rodičů se seznámí s jeho aristokratickým strýčkem a dobromyslným otcem, který právě zplodil druhého syna se svou o 20 let mladší ženou Feničkou. Bazarov studuje lékařství a chce se stát újezdním doktorem. Svému budoucímu povolání se věnuje bez ustání a tvoří si mezi ruskými mužiky přátele. Dva hrdinové jsou pozváni k panské dámě Anny, která žije z dědictví svého zesnulého muže a přechovává ještě senilní tetu a mladší sestru Káťu. Obě jsou velmi moudré. Extrovertní Anna se s Bazarovem dává do řeči a přes dlouhý čas se spolu přou o věcech odborných. Po čase k ní Bazarov zahoří láskou.)

Fjodor Michalovič Dostojevsky – Zločin a trest (Hlavní hrdina student Rodion Romanovič Raskolnikov je velmi chudý a právě z nedostatku peněz je nucen odejít ze studií. Rodion žije v zatuchlém pronajatém pokoji, nemá peníze, hladoví, ale přesto nemá zájem si najít nějakou poctivou práci. Aby dokončil školu, chce se jeho sestra provdat za bezcharakterního boháče Lužina. Rodion je zásadně proti a sestře sňatek rozmluví. Rodina napadají hrůzné myšlenky, jak lehce přijít k penězům.)

Lev Nikolajevič Tolstoj – Vojna a mír (jeho nejvýznamnější dílo. Rozsáhlá románová epopej, obsahující čtyři díly. Tolstoj v ní popisuje život ruské společnosti. Hlavní roli zde hrají rodiny Bolkovských a Rostovovů. Andrej Bolkovskij je energický a realistický člověk, Bezuchov je naproti tomu idealista, snílek, kterého zajímá pravda a smysl života.Andrej se zasnoubí s Natašou Rostovovou. Lásky s ale mnoho neužije, umírá v bitvě u Borodina. Bezuchov se také účastnil boje proti Francouzům, naplánoval dokonce atentát na Napoleona. Padl ale do francouzského zajetí a z něj byl vysvobozen partyzány. Po návratu z války se oženil s Natašou, bývalou snoubenkou Andreje, která se stává vzornou manželkou a matkou. Tolstoj ji pokládá za ideál ženy.)

Anton Pavlovič Čechov – Ivanov (román v dramatu o učňovských létech Čechových vrstevníků, kteří prožívají citová zklamání a ztrátu iluzí.)

Období:

Ruský realismus – přelom 1. a 2. pol. 19.stol.

V této době přetrvává nevolnictví a vznikaly velké sociální rozdíly. V době hospodářského rozmachu, zde byla podpora realismu. Ovšem při krizi byla podpora zase romantismu. V tomto období, na přelomu 1. a 2.poloviny 19.století docházelo k tomu, že u autorů byly vidět znaky jak romantismu, tak realismu.