<<< Lakomec 💾 stáhnout(.docx) 🖨️ vytisknout >>> Na Západní Frontě Klid

Obraz Doriana Graye | Oscar Wilde

ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU

I.ČÁST

Téma a motiv

Téma

Zkaženost člověka společností

Motiv

obraz, pýcha, strach, stárnutí, mládí, alkohol, podvod

Časoprostor

Londýn, 19. století.

Kompoziční výstavba

Chronologická. Kniha je rozdělena do 20 kapitol a součástí je i předmluva ve které autor objasňuje svůj záměr. Tato předmluva vyvolala bouřlivé reakce.

Drobné dějové odbočky (Sybilina rodina, Dorianovi opatrovníci)

Literární druh a žánr

Lit. druh: epika (= Má děj, příběh, určení, časové a příčinné souvislosti.)

Lit. žánr: román (= Smyšlené vyprávění. Román je co do rozsahu delší, a co do fabule a syžetu komplikovanější)

S hovorovými prvky a faustovským tématem.

Lit. forma: próza (=každý psaný text nepsaný ve verších. Jde tedy o běžnou, přirozenou formou psaného textu na rozdíl od „vázané řeči“ - poezie.)

II. část

Vypravěč/lyrický subject

Er-forma (= vypravování ve 3. osobě, v němž tzv. autorský vypravěč zaujímá postoj nezaujatého pozorovatele průběhu děje.)

Postava/y

Hlavní
Vedlejší

Vyporávěcí způsoby

Vypravování (=převyprávění příběhu, má děj)

Typy promluv

III. ČÁST

Jazykové prostředky

Dlouhé promluvy o pohledu na svět a společnost, kritika společnosti, zesměšnění vyšších členů společnosti.

Rozsáhlé popisy interiéru, hovorovými prvky, spisovným jazykem, občasnými archaismy a zastaralými výrazy (např.: ruměnec, údobí…).

básnické popisy přírody a interiérů, charakteristiky postav

Tropy a figury a jejich funkce výňatku

Ironie (= forma, která dosahuje zvláštní, často humorný účinek tím, že vyslovuje něco podstatně jiného, než skutečně míní: může přehánět, zastírat nebo říkat přímý opak.)

Aforismy (=krátké rčení, jež je svojí délkou podobné lidovému pořekadlu, někdy se jedná jen o jednu jedinou větu s několika slovy nebo o jednoduché souvětí či zajímavé dvojverší s metaforou.)

Anafora (=je slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět.)

„…za to – za to bych dal všecko!“

Synekdocha (= je jazyková či rétorická figura, při níž je název celku použit pro označení části nebo naopak název části pro označení celku)

„…dal bych za to svojí vlastní duši…“

Přirovnání (=  je pojmenování n a základě srovnání, podobnosti dvou subjektů.)

„…příšerný jako ta nejtemnější jeskyně…“

Literárněhistorický konext

Kontext autorovy tvorby

Oscar Wilde se řadí mezi dekadentní autory. Wilde nenapsal mnoho knih, ale v těch, co vytvořil je znát jeho velký talent. Toto dílo Obraz Doriana Graye patří mezi Wildovu prvotinu.

Literární/obecně kulturní context

Století: 2.polovina 19.století

Umělecký směr a proud: Dekadence

Znaky:

Zástupci: Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Heinrich Mann, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud,

5 autorů a díla té doby:

Thomas Mann – Doktor Faust (tento filosofický román je vrcholem jeho tvorby. Je inspirován Goethovým Faustem. Příběh vypráví profesor gymnázia Zeiblom o svém příteli, hudebním skladateli Adrianu Leverkuhnovi. Tento geniální skladatel je přesvědčen, že evropská kultura je v krizi. Proto je ochoten i přistoupit na smlouvu s ďáblem, jen když získá tvořivou schopnost. Jeho hudební díla jsou popřením předchozího vývoje a on nakonec zašílí. Na pozadí Leverkuhnovy tragédie se promítají politické dějiny Německa ve 20. století až do nacismu.)

Ivan Alexandrovič Gončarov – Oblomov ( hlavní postavou je statkář Oblomov, který se stává pasivním a netečným člověkem, nezachrání ho ani láska k dívce Olze.)

Charles Pierre Baudelaire – Květy zla (Vychází z lidské přirozenosti a úzkosti, člověka obklopuje bezútěšná realita a zlo, snaží se pozvednout k ideálu, hledá postupně východisko v kráse, erotice, v rouhání a vzpouře, v nicotě.)

Heinrich Mann – Profesor Neřád (v postavě gymnaziálního profesora Rasty, označovaného nejen studenty, ale i obyvateli města jako Neřád, ztělesnil Mann typ jedince s despotickými a patologickými sklony.)

Arthur Rimbaud – Opilý koráb (básníkova nejznámější básnická skladba. Básník se zde přirovnává ke korábu. Loď na rozbouřeném moři je samotný autor, který pluje mezi životem a smrtí. Individuum se odklání do říše fantazie, putuje říší.)

Období:

Během viktoriánské éry došlo k masivnímu nárůstu populace, jelikož se zvýšila porodnost a snížila úmrtnost. Běžná domácnost britských rodin se zmenšila, rodina se začal uzavírat a omezovat jen na základní, nejužší členy (matka, otec, děti). Druh volnočasové zábavy závisel silně na společenské třídě, ve které se lidé nacházeli. Oblíbené bylo divadlo (hrály se hodně hry od Shakespeara, ale i jednodušší komedie; na divadelních prknech se proslavil např. Henry Irwing) a četba (Dickens, A. Conan Doyle atd.), v hudební sféře třeba i dechové kapely. Muži se scházeli v klubech, hojně se